Rekrutacja

Rekrutacja 2022/2023

Wyniki rekrutacji

lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola
Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola
Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach zostanie przeprowadzona w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 14 lutego 2022 r..

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola, proszeni są o złożenie wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami w przedszkolu.

Wnioski przyjmujemy od 31 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 3/2022
WÓJTA GMINY PIASKI
z dnia 11 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia regulaminu rekrutacji oraz harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Piaski

UCHWAŁA NR XXIII/180/2021 
RADY GMINY PIASKI
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/173/2020 Rady Gminy Piaski z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
oraz szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Piaski oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Dokumenty do pobrania – pierwszy etap rekrutacji:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie

Dokumenty do pobrania – drugi etap rekrutacji:

Oświadczenie o wykonywaniu pracy osoby samotnie wychowującej dziecko

Oświadczenie potwierdzające zatrudnienie

Oświadczenie  o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do przedszkola

Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych kandydata na terenie gminy Piaski

Oświadczenie o objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Oświadczenie o korzystaniu przez kandydata z pełnej oferty przedszkola

Dokumenty do pobrania po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola:

Oświadczenie po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach, z siedzibą przy ul. Dworcowej 25, 63-820 Piaski, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail:k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub pisemnie na adres: Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.). Po zrealizowaniu ww. celu Administrator będzie przetwarzał dane w celach archiwalnych.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji, a po jej zakończeniu: w przypadku dzieci które zostały przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego przez okres uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego; w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.
  5. Odbiorom danych będą upoważnione osoby zaangażowane w proces rekrutacji.
  6. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych jest obowiązkowe, wynika z przepisów prawa, konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

 

Skip to content