Rekrutacja

Pełna treść regulaminu dostępna w biurze Przedszkola w godz. 7:00- 15:00

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest: „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzice składają tylko przy pierwszym zapisie, w kolejnych latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 3. Po zapewnieniu dzieciom 6- letnim spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola zapewnia zgłoszonym dzieciom 5,4 i 3- letnim prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, oraz w wyjątkowych przypadkach dzieciom 2,5 – letnim.
 4. Do przedszkola przyjmowane są dzięci według następujących kryteriów

I. Kryteria ustawowe

lp Kryteria ustawowe Punkty
1. Wielodzietność rodziny kandydata 30
2. Niepełnosprawność kandydata 30
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 30
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 30
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 30
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 30
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 30

 Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość

 

II. Kryteria dodatkowe

Lp. Kryterium  Punkty Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1. Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo 5 Oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów
2. W danym przedszkolu rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek przedszkolny 4 Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
3. Na terenie Gminy Piaski zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/ opiekunów prawnych kandydata w wykonywaniu obowiązków opiekuńczych 3 Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
4. Dziecko pochodzące z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 3 Kopia zaświadczenia lub decyzji

 

Ilekroć jest mowa o:

1) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Piaski mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego szkoły na terenie gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym szkoły, przeprowadzając uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji
do przedszkola/oddziałów przedszkolnych
w Gminie Piaski na rok szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM DOKONYWANIA CZYNNOSCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
I UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) w szkole/oddziale przedszkolnym. 11 lutego 2019 1 marca 2019 1 kwietnia 2019 8 kwietnia

2019

weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną, w tym również składanie na żądanie komisji rekrutacyjnej dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. 4 marca 2019 7 marca 2019 9 kwietnia

2019

12 kwietnia 2019
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. do 8 marca 2019 do 16 kwietnia 2019
Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia. do 18 marca 2019 do 23 kwietnia 2019
Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych
i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.
do 22 marca 2019 do 24 kwietnia 2019

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 • OŚWIADCZENIA

Oświadczenia

 • POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATÓW WOLI PRZYJĘCIA

Oświadczenie po zakwalifikowaniu dziecka

 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

http://www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/5561

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach, z siedzibą przy ul. Dworcowej 25, 63-820 Piaski, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail:k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub pisemnie na adres: Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.). Po zrealizowaniu ww. celu Administrator będzie przetwarzał dane w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji, a po jej zakończeniu: w przypadku dzieci które zostały przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego przez okres uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego; w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Odbiorom danych będą upoważnione osoby zaangażowane w proces rekrutacji.
 6. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych jest obowiązkowe, wynika z przepisów prawa, konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.