Rekrutacja

Rekrutacja 2023/2024

 

Rekrutacja do przedszkola trwa od 16 stycznia 2023 do 30 stycznia 2023

Dokumenty do poprania 

Regulamin rekrutacji, wniosek o pryjęcie dziecka do przedszkola

Zarządzenie.103.2022.2022-12-27

Harmonogram

Zarządzenie.102.2022.2022-12-27

Oświadczenia

Oświadczenie o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o zatrudnieniu.docx

Oświadczenieo objęciu dziecka nadzorem kuratora.docx

Oświadczenie o zmieszkaniu na terenie Gminy Piaski krewnych dziecka

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA.docx

OŚWIADCZENIE RODZICA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEGO DZIECKO I PRACUJACEGO ZAWODOWO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach, z siedzibą przy ul. Dworcowej 25, 63-820 Piaski, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@piaski-wlkp.pl lub pisemnie na adres: Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.). Po zrealizowaniu ww. celu Administrator będzie przetwarzał dane w celach archiwalnych.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji, a po jej zakończeniu: w przypadku dzieci które zostały przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego przez okres uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego; w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.
  5. Odbiorom danych będą upoważnione osoby zaangażowane w proces rekrutacji.
  6. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych jest obowiązkowe, wynika z przepisów prawa, konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

 

Skip to content