Oddział integracyjny

O INTEGRACJI W NASZYM PRZEDSZKOLU

„Bajkowe Ludki” to oddział integracyjny naszego przedszkola w Strzelcach Wielkich.

Celem integracji jest włączenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz zapewnieniu im optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach (poznawczej, emocjonalnej, fizycznej i społecznej).

Integracja w naszym przedszkolu to wspólne bycie razem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu.
Nasze dzieci razem bawią i uczą się, razem spożywają posiłki, razem przeżywają swoje radości i smutki, razem wyjeżdżają na wycieczki, razem poznają świat.

Tak rozumiana integracja przynosi wszystkim dzieciom korzyści. Pozwala uwrażliwiać i modelować zachowanie dzieci zdrowych, że są one zdolne do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów. Dzieci uczą się w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości i serdeczności, oraz pozbywają się niezdrowego egoizmu, co powoduje szersze spojrzenie na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi.

Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych. Z dziećmi pracuje równocześnie dwóch nauczycieli.
Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Skip to content