INFORMACJA DO RODZICÓW DZIECI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

Prosimy o dostarczenie do środy, tj. 24.02.2021 r., do sekretariatu przedszkola, dodatkowych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w przedszkolu nadal są wolne miejsca, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów.

  1. Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracuje zawodowo – 5 pkt.
  2. Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują zawodowo – 5 pkt.
  3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego – 4 pkt.
  4. Na terenie gminy Piaski zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/ opiekunów prawnych kandydata w wykonywaniu obowiązków opiekuńczych – 3 pkt.
  5. Dziecko pochodzące z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 pkt.
  6. Korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola (spożywanie trzech posiłków dziennie), w placówkach zapewniających wyżywienie – 1 pkt.

Oświadczenia potrzebne do złożenia są dostępne w zakładce „REKRUTACJA” lub w przedszkolu.

Skip to content